Nicosia Address Details
Address: 2 Markou Drakou Street
Moutoullas, Nicosia
Telephone: 22952128